A Corporación Municipal de Negreira, convoca un pleno ordinario para o vindeiro luns 10 de setembro de 2018 ás 21:00 horas no Salón de Plenos do Concello, conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación:

        

Punto Primeiro.- Aprobación, se procede da acta do Pleno ordinario de data 9 de xullo de 2018.

Punto Segundo.- Dar conta dos Decretos de Alcaldía emitidos dende o último Pleno Ordinario: Do nº 150/2018 ó nº 179/2018, ambos inclusive.

Punto Terceiro.- POS+2018.- Ratificación do decreto de alcaldía número 177/2018, de data 29 de agosto de 2018.

Punto Cuarto.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE sobre a planta de reciclaxe da Casalonga.

Punto Quinto.- Proposta de acordo que formula a plataforma veciñal mina Touro- O Pino non, de rexeitamento ao proxecto de reapertura da explotación mineira cobre San Rafael S.L. nº 2946.

Punto Sexto.- Aprobación provisional, se procede, da modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servizos deportivos municipais.

Punto Sétimo.- Aprobación provisional, se procede, da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola instalación de postos, barracas, casetas de venda, espectáculos, atracción ou recreo situados en terreos de uso público local, así como industrias da rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfico.

Punto Oitavo.- Aprobación inicial, se procede, da modificación do orzamento municipal por transferencia de créditos.

Punto Noveno.- Rogos e preguntas.

powered by social2s