Por Decreto de Alcaldía nº100/2018, de data 9 de maio de 2018, aprobáronse as bases que rexerán para a provisión en réxime de persoal laboral temporal das prazas dun capataz, un peón- conductor e, de tres peóns forestais,  para a creación da Brigada municipal de prevención e defensa contra incendios forestais, 2018 durante un período de tres meses.

 

O Concello de Negreira informa que o prazo de presentación de solicitudes é o de dez (10) días naturais, a contar desde o día seguinte ó da data desta publicación no taboleiro de edictos deste Concello.

 

As bases xunto coa solicitude para participar no proceso selectivo, pódense obter no Servizo Local de Emprego e na web municipal.

 

Bases Brigada Incendios 2018.

powered by social2s