A Corporación Municipal de Negreira celebrará sesión ordinaria   o  día  14 de maio de 2015  ás 17.00 horas no Salón de Plenos do Concello, conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación :

 

Punto Primeiro.- Aprobación, se procede, das actas seguintes:

- Acta do Pleno extraordinario de data 11 de febreiro de 2015 (convocatoria das 17.00 h.)

- Acta do Pleno extraordinario e urxente de data 11 de febreiro de 2015 (convocatoria das 17.30 h.)

- Acta do Pleno extraordinario e urxente de data 13 de febreiro de 2015.

- Acta do Pleno extraordinario de data 2 de marzo de 2015.

- Acta do Pleno ordinario de data 12 de marzo de 2015.

- Acta do Pleno extraordinario e urxente de data 8 de abril de 2015.

Punto Segundo.- Dar conta dos Decretos emitidos pola Alcaldía dende a data do anterior Pleno Ordinario: Dende o Decreto nº30/2015 ata o Decreto nº 68/2015, ámbolos dous inclusive.

Punto Terceiro.- Convalidación do Convenio de colaboración da Agrupación de Negreira e A Baña

Punto Cuarto.- Dar conta do Decreto nº36/2015, de data 26 de marzo.

Punto Quinto.- Proxecto de orzamento para o exercicio 2015

Punto Sexto.- Rogos e Preguntas

 

Negreira, 11 de maio de 2015.

Alcalde-Presidente

Juan J. Rey Maceira

16/12/2015
10/12/2015
07/12/2015
02/12/2015
11/11/2015
27/10/2015
27/10/2015
21/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
11/09/2015
10/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
28/08/2015
28/08/2015
18/08/2015
09/07/2015
02/07/2015
29/06/2015
18/06/2015
08/05/2015
04/03/2015