A Corporación Municipal de Negreira celebrará sesión extraordinaria e urxente  o  día  8 de abril de 2015  ás 19.00 horas no Salón de Plenos do Concello, conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación :

 

Punto Primeiro.- Xustificación da urxencia da convocatoria.

Punto Segundo.- Expediente de expropiación forzosa ós efectos de execución da obra Vial Variante del Tamara.- Resolución das alegacións presentadas e solicitude á Dirección Xeral de Administración Local da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da declaración de urxente ocupación dos bens e dereitos afectados.

 

Negreira, 7 de abril  de 2015.

Alcalde-Presidente

Juan J. Rey Maceira

16/12/2015
10/12/2015
07/12/2015
02/12/2015
11/11/2015
27/10/2015
27/10/2015
21/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
11/09/2015
10/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
28/08/2015
28/08/2015
18/08/2015
09/07/2015
02/07/2015
29/06/2015
18/06/2015
08/05/2015
04/03/2015