A Corporación Municipal de Negreira celebrará sesión ordinaria  o  día  12 de marzo de 2015  ás 17.00 horas no Salón de Plenos do Concello, conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación :

 

Punto Primeiro.-  Aprobación, se procede, das actas seguintes:

- Acta do Pleno ordinario de data 13 de novembro de 2014.

- Acta do Pleno extraordinario e urxente de data 24 de novembro de 2014.

- Acta do Pleno ordinario de data 8 de xaneiro de 2015.

- Acta do Pleno extraordinario e urxente de data 23 de xaneiro de 2015.

Punto Segundo.- Dar conta dos Decretos emitidos pola Alcaldía dende a data do anterior Pleno Ordinario: Dende o Decreto nº1/2015 ata o Decreto 

nº 29/2015, ámbolos dous inclusive.

Punto Terceiro.- Aprobación inicial, se procede, do Regulamento do servizo público da piscina climatizada e instalacións anexas do Concello de Negreira.

Punto Cuarto.- Rogos e preguntas. 

 

Negreira, 9 de marzo  de 2015.

Alcalde-Presidente

Juan J. Rey Maceira

16/12/2015
10/12/2015
07/12/2015
02/12/2015
11/11/2015
27/10/2015
27/10/2015
21/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
11/09/2015
10/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
28/08/2015
28/08/2015
18/08/2015
09/07/2015
02/07/2015
29/06/2015
18/06/2015
08/05/2015
04/03/2015