punto_info_peregrino.jpgDende hoxe abre as súas portas, a Caseta de información turística e ao peregrino, na avenida de Santiago, cuxo horario de apertura, de luns a domingos, é de 11 a 14 horas polas mañás e, de 16 a 19 horas polas tardes, segundo informa o Concello de Negreira.

 

Unha informadora atenderá a caseta neste tempo ata que se reforce con novo persoal, xa con vistas á tempada de verán. Tamén contará co reforzo cada xoves, do alumnado-traballador do Obradoiro de Turismo Xallas-Barcala-Dubra IV que atenderá aos peregrinos e visitantes.

0
0
0
s2sdefault

Con motivo da próxima celebración das Eleccións municipais e ao Parlamento Europeo 2019, que terán lugar o día 26 de maio de 2019. E para que as listas do censo sexan o máis reais posibles, ábrese o prazo de consulta das listas.

 

Este prazo de exposición pública das listas do Censo Electoral será o comprendido entre os días 8 e 15 de abril de 2019 próximos, ámbolos dous días inclusive.

 

A consulta e as posibles reclamacións contra as referidas listas efectuaranse na Secretaría Xeral do Concello de luns a venres en horario de 9:00 horas ata 14:00 horas.

 

Texto do bando :

http://www.concellodenegreira.gal/index.php/gl/administracion/publicacions-oficiais/1476-bando-alcaldia-municipais-e-europeas

0
0
0
s2sdefault

logo_xunta.pngBenestar en balnearios 2019

 

A Xunta de Galicia, a través da orde do 25 de marzo de 2019, convoca un total de 700 prazas para as estadías e o tratamento termal dentro do programa de Benestar en balnearios 2019, que se levarán a cabo nas quendas e establecementos termais designados.

 

Persoas beneficiarias

 

Persoas maiores de 60 anos ou de 55 anos sendo pensionista por xubilación, invalidez ou viuvez entre outras que estén empadroadas nalgún concello da Comunidade. Para poder solicitar este programa, a persoa interesada deberá poder valerse por si mesmo para as actividades da vida diaria, agás no caso de fillas ou fillos que acudan en calidade de acompañantes.

 

E importante que non ter contraindicación médica para a recepción dos tratamentos termais, non padecer enfermedades de carácter contaxioso, nin alteracións do comportamento que poidan afectar á convivencia.

 

Acompañantes

 

A persoa que a solicite poderá ir acompañade do seu cónxuxe, parella de feito ou persoa coa que teña unha unión estable e de convivencia, que cumpra os requisitos anteriores. Un fillo ou filla cun grao de discapacidad superior ao 33%, que sexa autónoma, comparta cuarto cos pais e cumpra os requisitos arriba referidos.

 

Duración

 

As quendas teñen unha duración de dez dias e nove noites cada unha, realizaránse en réxime de pensión completa e comprenderán dende as 12:00h do dia de chegada ata as 12:00h do dia de saída, serán entre os meses de maio e outubro de 2019.

 

Servizos

 

O programa conta co aloxamento e manutención en pensión completa e en cuartos dobles, tratamentos termais, que inclúen, recoñecemento médico, tratamento básico en relación co recoñecemento anterior e o seguemento médico que se necesite.

 

Ademáis, o programa de actividades de animación sociocultural que se leve a cabo no establecemento sen custo extra e a póliza colectiva de seguro turístico.

 

O desprazamento de ida e volta entre o domicilio e o establecemento será por conta propia da persoa beneficiaría, aínda que o establecemento facilite esta comunicación.

 

Os beneficiarios que queiran aloxarse nun cuarto individual, terá que facerse cargo da diferenza do custo que supoña. As que precisen unha dieta especial, deberán informalo no momento de presentar a solicitude e deberán mostrar probas que o acrediten.

 

As actividades extras que organice o establecemento con custo adicional, serán os beneficiarios os que se farán cargo por conta propia.

 

Prezo

 

A achega da consellería de Política Social ao finanzamento será do 31.23% da praza. O resto do importe ata completar o custo da praza será por conta da persoa beneficiaria. Os prezos rondan entre os 287,50€ e os 361,00€. Na páxina da Xunta se poden consultar a tabla completa de destinos e prezos.

 

Documentación

a.  Copia compulsada do pasaporte, se procede, relativa á persoa solicitante e, se fose o caso, á que a acompaña: cónxuxe, parella de feito ou relación análoga á conxugal, filla ou fillo con discapacidade ou outra persoa.

 

b.  Copia do libro de familia da persoa solicitante no caso de que queira acudir ao programa acompañada dun fillo ou filla con discapacidade.

c.  Certificado do grao de discapacidade do fillo ou filla da persoa solicitante, de non ser expedido pola Xunta de Galicia ou non estivese no poder desta.

d.  Certificado das pensións non outorgadas polo INSS nin pola Xunta de Galicia, da persoa solicitante e da acompañante, se for o caso.

 e.  Informe médico actualizado no caso de ter algunha limitación, alerxia ou enfermidade que requira dalgunha atención especial (tratamento farmacolóxico, alimentación, accesorio de apoio, cuarto individual ...).

 

Prazos para a presentación de solicitudes

 

Un mes dende o día seguinte á publicación desta orde no DOG. Ata o 2 de maio de 2019.

 

Lugar de presentación

 

>>  Preferiblemente por vía electrónica a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, para o que é preciso o DNI electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede da Xunta de Galicia.

>>  Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

 

As persoas usuarias poden obter información sobre este programa no Teléfono social: 900 333 666

 

 

0
0
0
s2sdefault

triatlon_solidario050419.jpgNegreira acolle as súas primeiras Xornadas sobre Enfermidades Raras

 

O Club Triatlon Cerveceria O Coton Negreira, en colaboración co Concello de Negreira, pon en marcha as primeiras Xornadas sobre Enfermidades Raras, coas que pretende achegar a toda a cidadanía a problemática relacionada con este grupo minoritario de enfermidades. Devandita xornada desenvolverase no Auditorio do Centro Sociocultural, o xoves día 25 de abril, contando coa participación de recoñecidos investigadores, que nos amosarán, cada un dende a súa perspectiva, os aspeitos máis relevantes destas patoloxías, as cales constitúen o motivo da causa solidaria coa que cada ano se celebra o Triatlón Solidario.

 

As xornadas están abertas a tódolos públicos e a entrada é de balde. Damos conta do programa:

 

10:30-10:50.- Inauguración por parte do alcalde de Negreira, Jorge Tuñas Caamaño.

10:50-11:30.- “O papel dá fisioterapia no tratamento dás enfermidades raras”, a cargo de Carmela Otero, Laura Dopazo e Noelia Suárez. Especialistas do centro Fisionicra (Negreira).

11:30-12:10.- “Aportes dende a psicomotricidade vivenciada relacional”, por Milagros Lorenzo Pérez, psicóloga clínica especialista e psicomotricista. Responsable do centro Medrando xuntos SCP.

12:10- 12:40.- Descanso

12:40-13:20.- “A inclusión do alumnado con necesidades educativas especiais”, a cargo de Mónica González, psicóloga educativa. Coordinadora da Unidade de Dificultades no Desenvolvemento e na Aprendizaxe do Servizo de Psicoloxía da USC.

13:20-14:00.- “Para qué é un can de asistencia. Para qué ter un”, por María Sabell, especialista en conduta animal e Roberto Freire, psicólogo. Pertencen á asociación Só lles falta falar.

14:00-16:30. – Pausa para o xantar.

16:30-17:30.- “A atención ás enfermidades raras dende o servizo de Pediatría do CHUS”, por Irene Rivero, Patricia Fuentes e María José de Castro. Pediatras no Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

17:30-18:30.- “Pasado, presente e futuro dás GRINopatías, unha encefalopatía pediátrica rara”, por Xavier Altafaj, investigador da Unidade de Neurofarmacoloxía do Institut d´Investigació Biomédic de Bellvitge (Idibell).

18:30-19:30.- "O diagnóstico dás enfermidades raras de orixe xenético”, a cargo de Ángel Carracedo, catedrático de Mediciña Legal dá Universidade de Santiago de Compostela, investigador e experto mundial en xenética.

19:30-20:00.- Clausura das Xornadas. Rocío de Frutos, deputada no Congreso dos Deputados pola provincia de Ourense e precursora dá reforma dó Real Decreto 1148/2011 (Prestacións económicas por coidado de menores afectados por enfermidades raras).

 

Como peche das xornadas vaise a presentar o IV Triatlón Solidario de Negreira, a celebrarse o sábado 25 de maio, e cuxo padriño vai ser Manuel Raña.

 

Attachments:
Download this file (Diptico_jornadas_triatlon_solidario.pdf)Díptico informativo
0
0
0
s2sdefault

prestacion.jpgPrestación de pagamento único por fillos de menores de 3 anos

 

A Xunta de Galicia, a través da orde do 20 de marzo de 2019, establece as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2019. (DOG nº 65 do 3/03/2019) BS410A.

 

Persoas beneficiarias

 

Familias e persoas que teñan fillas ou fillos menores de tres anos nados entre o 1.1.2016 e o 31.12.2017, ambos os dous días incluídos, e que, durante o ano 2017, nin elas nin ningunha das persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estar obrigadas a iso.

 

Serán igualmente beneficiarias polas fillas ou fillos adoptados ou acollidos mediante resolución, xudicial ou administrativa, ditada entre o 1 de xaneiro de 2016 e o 31 de decembro de 2017.

 

Nos supostos de que exista unha resolución xudicial que atribúa a custodia exclusiva a unha das persoas proxenitoras, a persoa beneficiaria será aquela que teña a custodia das fillas ou fillos, de acordo co establecido na dita resolución.

 

Enténdese por unidade familiar a formada polo pai e/ou a nai que teña/n a custodia do ou da menor polo que se solicita a axuda e os fillos e fillas da persoa solicitante.

 

En ningún caso poderán ser beneficiarias as persoas proxenitoras privadas da patria potestade das súas fillas ou fillos, ou se a tutela ou a garda fose asumida por unha institución pública.

 

As persoas estranxeiras que residan en Galicia poderán beneficiarse desta prestación sempre que cumpran as condicións da Lei orgánica 4/2000, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social, e os requisitos establecidos nesta orde. Ademais, deberán ter a condición de contribuíntes para os efectos do disposto na normativa do IRPF, e da modificación parcial das leis dos impostos sobre sociedades, sobre a renda de non residentes e sobre o patrimonio.

 

Requisitos

 

•  Que as persoas proxenitoras teñan a súa residencia habitual en Galicia. No caso de que non quede acreditada a dita circunstancia pola presentación do xustificante de empadroamento, poderáselles requirir para que presenten documentación complementaria que o demostre.

 

•  Que na data da solicitude os nenos ou as nenas convivan coa persoa solicitante.

 

Os requisitos para ter dereito a esta prestación deberán reunirse o último día do prazo de presentación de solicitudes.

 

Contía da axuda

 

A prestación consistirá nun pagamento único por cada filla ou fillo menor de tres anos sen que a mesma filla ou fillo poida dar lugar a máis dunha prestación en virtude desta convocatoria. A contía será a seguinte:

 

•  Cando sexa a primeira filla ou fillo: 360 euros.

•  Cando sexa a segunda filla ou fillo: 1.200 euros.

•  Cando sexa a terceira ou terceiro e sucesivos: 2.400 euros.

 

Documentación

 

•  Solicitude e anexos | Presentación electrónica na sede  

a.  Copia do Libro de Familia ou certificación literal de nacemento do Rexistro Civil de cada unha das fillas ou fillos da persoa solicitante, para os efectos de acreditar a data de nacemento e o número de orde que ocupa a filla ou fillo na descendencia da persoa solicitante.

b.  Certificado de empadroamento conxunto de toda a unidade familiar (a antigüidade máxima do mesmo será de 6 meses).

c. No caso de nulidade, separación ou divorcio copia da sentenza ou da resolución xudicial que estableza as medidas paterno-filiais dos fillos e fillas comúns, acompañada, de ser o caso, do convenio regulador.

d.  Copia da resolución xudicial ou administrativa que declare a adopción ou acollemento, no suposto de que a súa formalización se realizase noutra comunidade autónoma, de ser o caso.

e.  Anexo II cuberto e asinado pola persoa proxenitora que non figure como solicitante e que forme parte da unidade familiar. De non achegar este documento, deberá xustificarse presentando a documentación que figura na letras c) deste artigo ou certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social, só no caso de denegar expresamente a súa consulta.

 

Lugar de presentación

 

Preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. Tamén nos Servizos Sociais Comunitarios.

O prazo de presentación é de 35 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG. Comeza o día 4 de abril e rematará o 28 de maio de 2019 (ambos os dous incluidos).

0
0
0
s2sdefault