1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c)Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.es
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de servizos
     b) Descrición: Contratación dos servizos de profesorado de Clarinete na Escola Municipal de Música de Negreira
3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Ordinaria
     b) Procedemento: Negociado sen publicidade.
4. Orzamento base de licitación: 588,96 €/mes. 5.300,64 €/ ano académico, a contar do 1º de outubro ata o 30 de  xuño, ámbolos dous inclusive (este importe é íntegro a tódolos efectos)
5. Formalización do contrato:
     a) Data de adxudicación: 4 de xuño de 2014
     b) Data de formalización do contrato: 19 de xuño de 2014.
     c) Adxudicatario: don Vicente López Puig. NIF: 20.005.514-E
     d) Importe de adxudicación :  588,96 €/mes. 5.300,64 €/ ano académico, a contar do 1º de outubro ata o 30 de  xuño, ámbolos dous inclusive (este importe é íntegro a tódolos efectos)


Negreira, 26 de xuño  de 2014.
Alcalde-Presidente
Juan J. Rey Maceira

Data desta publicación: 27 de xuño de 2014.